Weekly Meetings – ಸಾಪ್ತಾಹಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳ

Save Indian Family – Karnataka
[ Every Sunday, 2-5 PM ]
Foot Steps of King Edward Statue,
Opposite BSNL Office,
Near Bangalore Press Club, Cubbon Park,
MG Road, Bangalore,
Karnataka 560001
Phone :
0-90-3621-2539
0-97-3922-2708

ಸೇವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ – ಕರ್ನಾಟಕ
[ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ , ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨-೫  ]
ಕಿಂಗ್ ಎದ್ವಾರ್ದ್ಸ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ
ಬಿ ಎಸ್ ನ ಎಲ್ ಕಚೇರೀ ಎದುರು
ಬೆಂಗಳೋರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಳಿ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್
ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕರ್ನಾಟಕ – ೫೬೦೦೦೧
ಫೋನ್ :
೦-೯೦೩-೬೨೧-೨೫೩೯
೦-೯೭೩-೯೨೨-೨೭೦೮

Directions to the Weekly Meetings held at Cubbon Park

SIFOne Meetings Location